Inagurimi i inkubatorit lokal në Tricase

Nga inagurimi i inkubatorit lokal në Tricase, i cili do të shërbejë për përpunimin e prodhimeve bujqësore dhe të peshkimit, “foodlab” si pjesë e projektit #Food4Health. Rikonstruksioni i një godinë të vjetër në Tricase, tani do t’i shërbej komunitetit lokal dhe bizneseve të zonës. Shembuj të tillë të suksesshëm do të zbatohen edhe në Shqipëri, në QTTB-në e Vlorës dhe Korcës për përpunimin e peshkut dhe frutave.

MBZHR, InterregIPACBCItalyAlbaniaMontenegro, EUinmyRegion, ProdukteTipikeLokale, ZinxhiriVlerës.Aktivitet me fermerë prodhues dhe përpunues të produkteve tipike zonale

Korçë, 01/10/2020

Nëpërmjet këtij bashkëpunimi ndër-territorial Itali-Shqipëri-Mal i Zi, midis partnerëve, synojmë në rritjen e rrjeteve të komunitetit të inovacionit, të cilët në fund do të mund të përkthehen në më shumë mundësi për ndërmarrjet e vogla e të mesme, me shumë mundësi për sipërmarrësit e rinj, si dhe do t’ju hapë rrugën iniciativave për fillesa në sipërmarrje të reja dhe efektive.Zinxhiri i vlerave të qëndrueshme dhe inovative Agro-ushqimore dhe të peshkimit për tregun ndërkufitar të NVM-ve

Korçë, 08/09/2020

E vecanta e këtij projekti është se, përvec adoptimit të praktikave më të mira në fushën e agro-përpunimit dhe peshkimit, transferimin e njohurive dhe permiresimit të teknikave të teknologjisë dhe inovacionit parashikon një investim në infrastrukturë.Takim  prezantues  me specialist te AREB dhe  aktore  te tjere  nga rajoni  I korces i projektit FOOD4HEALTH;Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 në Korçë.

Korçë, 15/07/2020

Takim  prezantues  me specialist te AREB dhe  aktore  te tjere  nga rajoni  I korces i projektit FOOD4HEALTH;24 Dhjetor 2019, në prezantimin e projektit FOOD4HEALTH;Interreg IPA CBC Italia-
Albania-Montenegro 2014-2020 në Korçë.

Korçë, 24/12/2019

Rezultatet dhe ndikimi i këtij projekti ne rajonin e Korçës, ngritja e një laboratori pilot për
përpunimin, logimin dhe standartizimin e produkteve tipike zonale te rajonit te Korçës.
Inpakti i pritshëm i projektit,objektivat për realizimin e tij,target grupi dhe hapat për realizimin
e këtij projekti nga Roland Meçaj Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë.Per projektin Food4Health drejtohuni:

QTTB Korçë

Adresa: Rruga Voskopojës, Korçë – SHQIPËRI

  Tel. +355 82254950

E-mail:  qttbkorce@yahoo.com