Shtyp për të parë programin

“Food4Health” është financuar nga asistenca financiare e BE nëpërmjet instrumentit
të bashkëpunimit ndërkufitar tri-lateral Interreg CBC Itali-Shqipëri-Mal i Zi ta
realizojmë dhe në qytetin tonë në kuadër të aktiviteteve fillestare të projektit.
Është një projekt, i cili ka filluar të implementohet që në datë 01/06/2019 dhe ka
një kohëzgjatje prej 37 muajsh deri në datën 30/06/2022.
Ky projekt udhëhiqet nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural si Lider I
projektit në partneritet me:

  • Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë, Shqipëri.
  • Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Vlorë, Shqipëri.
  • Instituti Mesdhetar Agronomik Bari, CIHEAM Bari, Itali.
  • Rajoni Puglia – Sekretariati i Përgjithshëm i Presidencës “Health Market
    Place” – Itali.
  • Rajoni i Molisë – Itali.
  • Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural – Mai i Zi.
  • Instituti Malazez për Biologjinë Detare – Mal i Zi.

E vecanta e këtij projekti është se, përvec adoptimit të praktikave më të mira
në fushën e agro-përpunimit dhe peshkimit, transferimin e njohurive dhe
permiresimit të teknikave të teknologjisë dhe inovacionit