Te ne ofrohet:

 • Identifikimi , testimi , përshtatja dhe futja ne praktikat bujqësore te metodave dhe materialeve te reja për vendin.
 • Përgatitja e paketave teknologjike për kulturat bujqësore dhe mbarështim i kafshëve.
 • Futja e paketave teknologjike për krijimin e pemëtoreve te mollës ne bimët e arave si dhe ne blegtori kryesisht asaj te imët.
 • Dhënia e asistencës teknike fermerëve dhe blegtoreve ne aktivitetin e tyre bujqësor dhe blegtoral.
 • Në bashkëpunim me Sherbimin Këshillimor QTTB organizon trajnime me fermerët e interesuar për ngritjen dhe mire menaxhimin e fermave bujqësore e blegtorale.
 • Kryejmë kërkime dhe testime ne nivel ferme për problemet e ngritura nga fermerë apo blegtore.
 • Trajnime te specialisteve te bujqësisë , fermerë dhe subjekte te tjerë te interesuar.
 • Demonstrimi i teknologjive te tjera ne kultivimin e bimëve te arave , pemëtarisë, blegtorisë ( kryesisht te imta ).

Gjithashtu:

 • Për specialistet e bujqësisë dhe fermerë përgatiten dhe publikohen materiale divulgative.
 • Trajnime te kërkuara edhe nga qendra te tjera.
 • Përgatitja e projekteve dhe hartimi i programeve për nevoja dhe prioritete te rajonit ne te cilat ndodhemi.
 • Praktika te studenteve te Universitetit Bujqësor F S Noli , Universiteti Bujqësor i Kamzes si dhe Shkolla e Mesme Profesionale Korçe.
 • Prodhimi i hallkave te larta te disa lloj farërash ( grurë , elb , patate, fasule) dhe fidanësh te certifikuar ( molle).
 • Sigurimi i farërave te hallkave te larta për te bere te mundur nga subjektet private shumëzimin dhe me pas shpërndarjen ne fermerë te materialeve mbjellëse ( grurin etj ).
 • Sigurimi për blegtoret e rajonit por edhe me gjere te reproduktorëve te racave me prodhimtari te larte qumështi ( bagëti e imët , lope taranteze ) për te beret te mundur përmirësimin racor ne tufat blegtorale .
 • Nëpërmjet laboratorit qe ne disponojmë realizojmë analiza për makro elemente te tokave , duke ju ardhur ne ndihme fermerëve te interesuar.
 • Kryejmë analizat laboratorike për produktet blegtorale te blegtoreve dhe mbi baze te këtyre analizave japim rekomandimet tona për mënyrën si duhet te trajtohen tufat blegtorale.
previous arrow
next arrow
Slider

Vlerësime nga bashkëpunimet

Qendra e Transferimit të Teknologjive Korçë ,një institucion me përvojë në transferimin e teknologjive të aplikuara në fushën e bujqësisë, një partner serioz bashkëpunimi.

Patrizia Spada Presidente e Organizates “TAMAT NGO ” Peruxhia Itali

Kemi pasur dhe kemi një bashkëpunim dhe mirëkuptim në realizimin e projektit GIZ-SARED me Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqesore Korçë

Berthold Wohlleber Senior Advisor
GIZ-SARED

Me Korçën, përveç sinonimit ” Paris i Vogël” na lidh një bashkëpunim i hershëm dhe i frutshëm me Qendrën e Transferimit te Teknologjive Bujqësore.

Christna Vasak
Ambasadore e Frances ne Tirane