Thirrje Interesi per Kontrate Punimesh ne ndihme te realizimit te projektit “FOOD4HEALTH” – (code.no. 357) –financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020″

Korce me 03.12.2021

Thirrje interesi në ndihmë të realizimit të proçedurës “Makineri dhe pajisje për Laboratorin  Komunitar” në kuadër të projektit “FOOD4HEALTH” (Code Nr. 357), financuar nga Cooperation Programme Interreg IPA II, CBC, Itali- Shqipëri-Mal i Zi 2014-2021.

Korce me 30.07.2021

Në kuadër të projektit FOOD4HEALTH, Q.T.T.B. Korçë do të shpallë së shpejti Thirrje Interesi për proçedurë prokurimi “Makineri dhe pajisje për Laboratorin Komunitar”.

Kjo proçedurë ka për qëllim blerjen dhe instalimin në Laboratorin Komunitar të një linje të plotë përpunimi, ambalazhimi dhe etiketimi, për përpunimin e produkteve tipike zonale të Korçës (qershi, mollë, kumbull). Këtu me përpunim kemi parasysh prodhim reçeli nga këto produkte, reçel i cili më pas do të çertifikohet dhe logohet për tregun vendas dhe të huaj.

Ftojmë të gjithë të interesuarit për këtë proçedurë, subjekte që prodhojnë ose tregëtojnë linja të kësaj natyre, vendas ose të huaj, të na paraqiten pranë Q.T.T.B Korçë, me video linje të kësaj natyre dhe specifikimet teknike për çdo linjë.

Ju faleminderit!

Call for interest in assisting the implementation of the procedure “Machinery and equipment for the Community Laboratory” in the framework of the project “FOOD4HEALTH” (Code No. 357), funded by the Cooperation Program Interreg IPA II CBC, Italy-Albania-Montenegro 2014-2021.

In the framework of the FOOD4HEALTH project, A.T.T.C Korça will soon announce a Call for Interest for the procurement procedure “Machinery and equipment for the Community Laboratory”.

This procedure aims at the purchase and installation in the Community Laboratory of a complete line of processing, packaging and labeling, for the processing of typical regional products of Korça (cherries, apples, plums). Here by processing we mean production of jam from these products, jam which will then be certified and logged for the domestic and foreign market.

We invite all those interested in this procedure, entities that produce or trade lines of this nature, domestic or foreign, to submit to us at A.T.T.C Korça, with video lines of this nature and technical specifications for each line.

Thank you!

Thirrje interesi per Ekspertizën e jashtme në ndihmë të realizimit të projektit për realizimin e projektit “FOOD4HEALTH” – (code. No. 357) – financuar nga Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2021.”

Korçë, 23/04/2021

Thirrje interesi per Ekspertizën e jashtme në ndihmë të realizimit të projektit për realizimin e projektit “FOOD4HEALTH” – (code. No. 357) – financuar nga Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2021.”

Korçë, 09/04/2021

Thirrje interesi per Ekspertizën e jashtme në ndihmë të realizimit të projektit për realizimin e projektit “FOOD4HEALTH” – (code. No. 357) – financuar nga Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020.”

Korçë, 16/03/2021

Thirrje interesi per Ekspertizën e jashtme në ndihmë të realizimit të projektit për realizimin e projektit “FOOD4HEALTH” – (code. No. 357) – financuar nga Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020.”

Korçë, 12/03/2021

Thirrje interesi per Ekspertizën e jashtme në ndihmë të realizimit të projektit për realizimin e projektit “FOOD4HEALTH” – (code. No. 357) – financuar nga Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020.”

Korçë, 15/02/2021

Thirrje interesi per Ekspertizën e jashtme në ndihmë të realizimit të projektit për realizimin e projektit “FOOD4HEALTH” – (code. No. 357) – financuar nga Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020.”

Korçë, 13/10/2020

Aplikimet pranohen deri në 23.10.2020, brenda orës 16:00. Do të shqyrtohen vetëm aplikimet që mbërrijnë brenda këtij afati.

Referenca e projektit: Interreg IPA CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020

“TOURNEE”/code.357/Order Prot Nr. 171, Date 09.10.2020

Në kuadër të partneritetit në projektin “FOOD4HEALTH”, – Zinxhiri I vlerave të qëndrueshme dhe innovative në sektorin e agroushqimit dhe peshkimit për tregun ndërkufitar të MSME-ve”, financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020” dhe me kod 357, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore në Korçë, shpall thirrjen e tenderit për ekspertizën e jashtme të nevojshme në kuadër të projektit, si më poshtë:

Ekspertizë e jashtme për Vlerësimin Rural me Pjesmarrje

Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit per realizimin e projektit “FOOD4HEALTH” – (code.no. 357) –financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020″.

Korçë, 08/07/2019

Referenca e Projektit:  Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020- “FOOD4HEALTH” /code. 357/ Order Prot. nr.  65, Date 28.06.2019

Aplikimet pranohen deri me 06.09.2019, brenda ores 16:00. Do te shqyrtohen vetem aplikimet qe mberrijne brenda ketij afati.

Per me shume informacion mbi dosjen e plote te tenderit si dhe kerkesave dhe afateve te kohezgjatjes se kontrates, referojuni Termave te References se publikuar ketu, apo kerkoni nje informacion me te plote rreth dosjes se tenderit ne adresen elektronike te dhene me siper. 

Kliko me poshte per te marre dokumentat per aplikim:

Per projektin Food4Health drejtohuni:

QTTB Korçë

Adresa: Rruga Voskopojës, Korçë – SHQIPËRI

  Tel. +355 82254950

E-mail:  qttbkorce@yahoo.com

Thirrje Interesi

Thirrje Interesi për Kontratë Furnizimi në ndihmë të realizimit të projektit “Food4Health” – (code. no.357) – financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA -ALBANIA- MONTENEGRO, 2014-2020”